maandag 27 april 2015

MOOC: Collaborative problem solving

Gedurende de tweede week van de MOOC Assessment and Teaching of 21st Century Skills zoomen professoren Patrick Griffin en Esther Care in op collaborative problem solving (gezamenlijk problemen oplossen) als een voorbeeld van een 21st century skill.


Collaborative problem solving
Griffin en Care definiëren collaborative problem solving (CPS) als volgt: Bij CPS draait het om twee of meer personen die bij een probleem toewerken naar een gezamenlijke oplossing; dat is hun gezamenlijke doel. Alle deelnemers moeten hun kennis, vaardigheden en ervaringen delen om het probleem op te kunnen lossen. Het probleem is zo complex dat het onmogelijk is voor één persoon om het op te lossen, maar wanneer meerdere mensen samenwerken, dan lukt het wellicht... 

Bovenstaande definitie wordt geïllustreerd aan de hand van onderstaande video waarin twee meisjes gezamenlijk een probleem ervaren met een schommel.

Individueel of gezamenlijk problemen oplossen
Het belang van CPS op de werkplek neemt enorm toe nu de maatschappij en de arbeidsmarkt steeds meer kennisafhankelijk wordt. Bij CPS gaat het erom dat mensen hun bronnen en strategieën delen om een gezamenlijk doel te bereiken, omdat dit individueel onhaalbaar is.

Iedereen beschikt over andere kennis, ervaring, expertise om bij te dragen aan het probleem. Deze unieke kennis en vaardigheden zijn tegenwoordig ontzettend belangrijk. Vandaar dat het bij CPS een vereiste is dat alle deelnemers hun individuele bijdragen afstemmen binnen de context van de probleemruimte.

De probleemruimte is een mentale representatie van de afzonderlijke probleemdelen, de stappen die je zou zetten om het probleem op te lossen en de wijze waarop de probleemdelen en de stappen systematisch samen komen, de zogenaamde probleemstadia.

Deze individuele bijdragen van deelnemers zijn te onderscheiden in twee categorieën:
  • Samenwerken, delen of sociale aspecten;
  • Probleem oplossen of cognitieve aspecten.

Bij een probleem is één van de eerste afwegingen om het individueel of gezamenlijk aan te pakken. Deze keuze is sterk afhankelijk van de complexiteit van het probleem zelf. Maar ook het vooruitzicht van het oplosproces is een belangrijke factor in deze keuze. Bij het gezamenlijk oplossen van problemen worden allerlei aspecten van het oplosproces geëxpliciteerd, zoals de interactie, het uitwisselen van ideeën, het gezamenlijk vaststellen en afkaderen van het probleem, het afstemmen van (deel)oplossingen en de dynamica tussen de deelnemers. 

Wanneer je individueel een probleem oplost, blijven deze stappen vaak impliciet, maar bij het gezamenlijk oplossen van een probleem is het noodzakelijk om deze processen zichtbaar en uitwisselbaar te maken. Immers, elke stap moet gedeeld kunnen worden met de andere deelnemers.


Wetenschappelijke literatuur over problemen oplossen
In 1973 is het begrip problemen oplossen voor het eerst in wetenschappelijke literatuur gedefinieerd door Polya, vanuit een wiskundige context. Sindsdien is het door OECD's PISA overgenomen voor zowel wiskundige als wetenschappelijke problemen. Maar Polya's aanpak is waarschijnlijk ongeschikt voor niet-wiskundige gebieden. CPS is toepasbaar bij allerlei diverse problemen, ook bijvoorbeeld op sociaal vlak en op het gebied van mileu en omgeving, attitude en gezondheid.

In de tabel hieronder staan verschillende methodieken naast elkaar en uit deze schematische weergave blijkt al dat CPS als één van de 21st century skills (de meest rechterkolom) wezenlijk verschilt van Polya's en PISA's aanpak.

Polya (1973)PISA (2003/2012)ATC21S
Het probleem begrijpen
Verkennen en begrijpen
Informatie over de samenwerkers en de taak verzamelen en delen
Een plan opstellen
Representeren en formuleren
Informatie organiseren en categoriseren en relaties leggen
Het plan uitvoeren
Plannen en uitvoeren
Procedures en strategieën opzetten om het probleem op te lossen volgens een Als, dan-proces
Terugkijken en controleren
Monitoren en reflecteren
Hypotheses testen door middel van een Wat als-proces en het proces en de oplossing(en) controleren


Procesgerichte aanpak
Bij elke vaardigheid geldt dat sommige personen deze meer ontwikkeld hebben dan anderen. Vaardigheden zijn goed te trainen en ontwikkelen, zodat je er beter in wordt. Als het dus mogelijk is om het niveau van een leerling op het gebied van CPS te bepalen, dan is het wellicht ook mogelijk om te bepalen hoe deze vaardigheid getraind en verbeterd kan worden.

Een onhandige bijkomstigheid van CPS is dat deze vaardigheid uit veel subvaardigheden bestaat. Het is onwaarschijnlijk dat iemand al deze subvaardigheden even ver ontwikkeld heeft. CPS is dus een complexe vaardigheid, met zowel cognitieve als sociale en interactieve aspecten. Zou het mogelijk zijn om CPS te meten, toetsen of evalueren in een traditionele schoolomgeving? Let op: het gaat hierbij om het ontwikkelen van de vaardigheid zelf, niet om zoveel mogelijk goede oplossingen te vinden.

Het gaat dus om het begeleiden van leerlingen gedurende een oplosproces van complexe problemen met veel onbekende variabelen. Niet alleen op cognitief vlak, maar ook op sociaal vlak, zoals: "Wat kan ik van mijn medeleerlingen verwachten?"

Dit vraagt waarschijnlijk om een andere manier van toetsen. Het is vaak gebruikelijk om bij groepsopdrachten te focussen op de uiteindelijke opbrengst (productgericht). Bij CPS is het juist interessant om te kijken naar individuele bijdragen aan de probleemruimte (procesgericht). Dat maakt het ook mogelijk om de vaardigheidsontwikkeling van een leerling te meten.Conclusie
Deze tweede week begint met een uiteenzetting van de vaardigheid om gezamenlijk problemen op te lossen, oftewel collaborative problem solving. Griffin en Care zetten een duidelijke definitie neer en een helder kader waarbinnen ze CPS verder uitwerken. Ze introduceren belangrijke termen zoals probleemruimte, probleemstadia en oplosproces. De focus op het proces in plaats van het product vind ik sterk, maar hoe meet je dat?

In de volgende twee video's zullen worden zowel de noodzakelijke sociale als cognitieve vaardigheden bij CPS verder uitgewerkt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten