woensdag 22 april 2015

MOOC: De invloed van technologie

De MOOC Assessment and Teaching of 21st Century Skills van de University of Melbourne is gestart. Deze eerste week gaat het over technologische veranderingen wereldwijd en de noodzaak voor 21st century skills in de hedendaagse maatschappij.

Introductie
Er is deze eerste week één uur aan videocolleges door professoren Patrick Griffin en Esther Care. Zij geven aan dat deze MOOC zich zal focussen op collaborative problem solving (CPS) of gezamenlijk probleem oplossen in het Nederlands...

De reden voor deze MOOC zijn de veranderingen in de maatschappij, de arbeidsmarkt en het onderwijs. Ze willen nieuwe manieren aandragen om (cognitieve) vaardigheden te kunnen beoordelen en leerkrachten ondersteunen in hun begeleiding van leerlingen.

Care geeft aan dat het project Assessment and Teaching of 21st Century Skills van 2009 tot 2012 liep en dat gedurende dit project meer dan 250 onderzoekers een framework hebben ontwikkeld voor 21st century skills: KSAVE (Knowledge, Skills, Attitudes, Values, Ethics). De onderzoekers stelden vier gebieden vast waar deze 21st century skills voor nodig zijn:
 • Ways of thinking;
 • Ways of working;
 • Tools for working;
 • Living in the real world.


Griffin legt uit dat deze MOOC vier van de 21st century skills samenvoegt tot collaborative problem solving, namelijk samenwerken, communicatie, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Hiermee hopen ze deze complexe vaardigheid meer geschikt te maken voor het onderwijs. 

In de MOOC zal collaborative problem solving een voorbeeld zijn van een 21st century skill. Het is zeker niet de enige (complexe) vaardigheid, maar het is wel zeker dat de hele maatschappij steeds afhankelijker wordt van hoe mensen met elkaar communiceren en omgaan. 


Overzicht
De MOOC duurt zes weken en zal de volgende opbouw hanteren:
 • Week 1: 21st century skills, wereldwijde trends en leertheorieën;
 • Week 2: Een ontwikkelingsgerichte aanpak, collaborative problem solving uiteengezet;
 • Week 3: Voorbeelden van collaborative problem solving in het (basis)onderwijs;
 • Week 4 en 5: Leren en onderwijzen in de toekomst;
 • Week 6: Evaluatie en schriftelijke opdrachten afronden.
De MOOC heeft de volgende leerdoelen:
 • De oorsprong en het belang van 21st century skills voor leerkrachten begrijpen;
 • De positie van 21st century skills in het curriculum kunnen bepalen;
 • Inzicht hebben in het concept van ontwikkelingsgericht onderwijzen en leren als een klinische benadering;
 • Begrijpen hoe collaborative problem solving een voorbeeld is van 21st century skills;
 • Ontwikkelingsvoortgang gebruiken om leerlingontwikkeling te interpreteren en rapporteren;
 • Het kunnen ontwerpen van collaborative problem solving activiteiten om leerlingen te stimuleren samen te werken;
 • Het kunnen beoordelen en onderwijzen van collaborative problem solving aan de hand van de ontwikkelingsgerichte aanpak;
 • Actief bijdragen aan het professionele debat over 21st century skills.

De invloed van technologie
De arbeidsmarkt is nogal veranderd de laatste decennia. Het meeste werk is technologie-rijk, problemen zijn vaak slecht gedefinieerd, en collega's werken vaak samen in (multigedisciplineerde) teams. Het werk wordt steeds specialistischer. De focus komt meer te liggen op specifieke kwaliteiten en attitude van de individuele werknemer, in plaats van sec de baanomschrijving.

De context van de 21e eeuw is dat mensen en technologie intens samenwerken. We mogen er niet van uit gaan dat alle technologie bij iedereen bekend is, noch dat deze hetzelfde blijft. Het is een dynamische en technologisch complexe wereld, waarin het onmogelijk is dat één persoon complexe problemen oplost.

Historisch gezien is het onderwijs is altijd een reactie op de maatschappij. Vanaf de 19e eeuw werd onderwijs op grote schaal toegankelijk voor het volk. In ontwikkelde landen is een verschuiving geweest van agrarische economieën naar industriële en uiteindelijk informatie economieën (of kennismaatschappij).

Wereldwijd zijn deze drie systemen er nog steeds. Er zijn niet veel agrarische economieën meer en deze bewegen zich langzamerhand naar industriële economieën. Onderwijs ligt hieraan ten grondslag. Het gaat om het onderwijzen van de boeren en hen kennis laten maken met nieuwe gereedschappen om hun werk (beter) te kunnen doen.Op dezelfde manier vraagt onze huidige gedigitaliseerde maatschappij nieuwe gereedschappen om goed te kunnen blijven functioneren. Deze vaardigheden zullen steeds essentiëler worden en de druk op het onderwijs om hier op een goede manier aandacht aan te besteden zal alleen maar toenemen.

Kinderen die vandaag met school starten zullen, als ze klaar zijn met hun opleiding, in een dramatisch veranderde maatschappij leven. Op één of andere manier zal het onderwijs met hun mee moeten transformeren. We leiden hen op tot banen die nu nog niet bestaan.

Net zoals een industriële economie afhankelijk is van banen die producten maken, distribueren en consumeren, zo is een kennismaatschappij afhankelijk van banen waarin informatie wordt gecreëerd, gedistribueerd en geconsumeerd. Een nieuwe uitdaging voor het onderwijs, want mensen die deze vaardigheden ontberen hebben een achterstand!

Recente onderzoeken tonen een interessant beeld aan als het gaat om niet-routinematig handwerk. De vraag hiernaar nam sinds 1950 systematisch af, maar neemt wereldwijd sinds begin 2000 een enorme vlucht omhoog!


Het onderwijs is continu aan verandering onderhevig en op dezelfde manier moet er ook nagedacht worden over nieuwe manieren om het onderwijs te meten en te monitoren. De Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) heeft een manier gevonden om de opbrengsten van onderwijs te meten. Het hanteert hiervoor het Programme of International Student Assessment (PISA) waarmee ze wereldwijd onderwijssystemen evalueren door de kennis en vaardigheden van vijftienjarige leerlingen te testen. In 2015 wil PISA ook collaborative problem solving opnemen in deze evaluaties.

Ook het begrip kapitaal is aan verandering onderhevig. In de industriële periode stond kapitaal gelijk aan het bezitten van fysieke producten. In onze kennismaatschappij is menselijk kapitaal veel waardevoller, waarbij er van uit wordt gegaan dat mensen gedurende een langere periode iets kunnen bijdragen aan de maatschappij. Investeringen in deze maatschappij (zoals het onderwijs) betalen zich uiteindelijk dus ook weer terug in een hogere kwaliteit van leven!

Oorspronkelijk werd menselijk kapitaal gemeten in formeel onderwijs (het behaalde diploma). Nu richten veel instanties, waaronder het OECD, zich veel meer op (digitale) geletterdheid en probleemoplossend vermogen, oftewel 21st century skills.

Maar enkel het onderwijs veranderen is niet genoeg. Werknemers moeten zich op hun werk blijven ontwikkelen en professionaliseren, ongeacht hun opleiding. Studenten zijn eigenlijk nooit meer echt startbekwaam na het afronden van hun formele opleiding. Dit proces is inherent aan een kennismaatschappij.

Technologische innovaties hebben weinig waarde wanneer er geen mensen zijn die hier adequaat mee om kunnen gaan. Economische groei is afhankelijk van de synergie tussen kennis en menselijk kapitaal. Landen die een flinke economische groei hebben doorgemaakt, hebben ook flinke investeringen gedaan in het onderwijs. Het belang van goede (digitale) informatievaardigheden in een kennismaatschappij is onbetwistbaar.
(Voorlopige) Conclusie
Ik ben nu op de helft van de video's in week 1 en het valt me op hoe ontzettend hoog de informatiedichtheid van de video's is. Ik dacht dat deze week gemakkelijk in één blogartikel zou passen, maar ik besluit om het in twee delen op te knippen, waardoor ik de onderwerpen 21st century skills definiëren, frameworks en ontwikkelingsgericht leren in een apart blogbericht publiceer later deze week.

Het is een heel andere MOOC dan Gamification, zowel qua inhoud als vorm. De professoren hanteren een strak script met pittige Engelse tekst, waardoor ik stukken vaak meerdere keren moet kijken. Desalniettemin heb ik deze eerste avond behoorlijk wat geleerd over de noodzaak en oorsprong van de 21st century skills. Ik ben benieuwd naar het vervolg...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten