zaterdag 16 mei 2015

MOOC: De plaats van 21st century skills in het onderwijs

De vierde week van de MOOC Assessment and Teaching of 21st Century Skills besteden professoren Patrick Griffin en Esther Care aandacht aan het onderwijzen van collaborative problem solving (gezamenlijk problemen oplossen) als 21st century skill. In de laatste video's gaan zij in op de plaats van 21st century skills in het onderwijs en een blik naar de toekomst.


De plaats van 21st century skills in het onderwijs
Wereldwijd veranderen de behoeften van de arbeidsmarkt en dat heeft ongetwijfeld consequenties voor het onderwijs. Hoe kan het onderwijs zich aanpassen aan deze behoeften? 
In de meeste landen richt het curriculum zich op traditionele kennis, waarbij de leerkracht deze kennis bezit en overbrengt op de leerlingen. Uiteraard is dit beeld flink gechargeerd en zijn er genoeg uitzonderingen. 

Wanneer het onderwijs zich focust op nieuwe doelen en als het curriculum hierop wordt aangepast, dan zullen zowel de manier van lesgeven als toetsing mee veranderen. Deze elementen zijn wederkerig en aanpassingen aan één element hebben dus altijd invloed op de andere elementen. Dit is het meest basale onderwijsmodel:


De afgelopen weken ging het in de MOOC vooral over toetsing van collaborative problem solving (CPS), maar het is minstens net zo belangrijk om te kijken naar de implicaties voor het lesgeven en het curriculum. Moeten de 21st century skills apart aangeboden worden, of moeten ze vakoverstijgend ingebed worden in bestaande curricula?

Oftewel, moeten leerkrachten expliciet aan leerlingen uitleggen dat het belangrijk is om deze vaardigheden verder te ontwikkelen om vervolgens activiteiten te ondernemen die speciaal hiervoor ontwikkeld zijn? Of zou het zinniger zijn om de vaardigheden te integreren binnen de al bestaande vakken? 

Het is goed om hierbij de verschillen tussen leerlingen, en de mate waarin zij zich in de 21st century skills hebben ontwikkeld, te betrekken. Kortom, een flinke uitdaging voor het onderwijs in het algemeen en leerkrachten in het bijzonder. 


Ervaringen van twee scholen
Om deze vraagstukken te onderzoeken hebben Griffin en Care samengewerkt met leerkrachten van twee scholen uit Melbourne, namelijk Carey Baptist Grammar School en Kingswood College. In deze samenwerking ging het enerzijds om de leerkrachten bekend te maken met 21st century skills en anderzijds om te achterhalen hoe zij dit terug lieten komen in hun onderwijs.

Twee leerkrachten, Darralyn Cusack (Carey Baptist Grammar School) en Liam King (Kingswood College) vertellen hoe zij dit project hebben ervaren. Beiden geven aan dat de leerkrachten op de school eerst zelf de beoordelingstaken hebben uitgevoerd en hun resultaten hebben besproken met elkaar. Zo kregen ze een goed beeld van wat collaborative problem solving inhoudt en hoe ze de rapportage moeten lezen en interpreteren. 

De volgende stap was dat de leerkrachten een inschatting gingen maken van hun leerlingen en pas daarna gingen de leerlingen zelf aan de slag met de beoordelingstaken. Zo konden de leerkrachten hun inschattingen vergelijken met de rapportage van de beoordelingstaken.

Cusack benoemt enkele opbrengsten van het project: 
  • Leerkrachten hebben nu het inzicht dat het weinig zinvol is om leerlingen lukraak bij elkaar te zetten in groepsopdrachten (waarbij leerlingen eigenlijk helemaal niet hoeven samen te werken), maar dat je de opdrachten zo moet structureren dat leerlingen verschillende informatie hebben en dus daadwerkelijk elkaar nodig hebben.
  • Het werken met een observatierubric was erg inzichtelijk. Dankzij de rubric was het mogelijk om concreet waarneembaar gedrag te interpreteren en aan te geven op een schaal hoeverre een bepaalde (deel)vaardigheid ontwikkeld was. Daarmee wordt gelijk de zone van de naaste ontwikkeling duidelijk.
  • Ze ziet het werken aan 21st century skills niet als een keuze, maar als een verantwoordelijkheid van een school om leerlingen hierin te begeleiden. Door te kijken naar de bestaande vakken en opdrachten was het eigenlijk alleen een kwestie van kritisch nadenken over nieuwe werkvormen om deze om te bouwen naar rijke, complexe problemen waarmee leerlingen aan de slag konden. Eigenlijk veel minder ingewikkeld dan gedacht.Een blik naar de toekomst
Het is bekend dat, naast geletterdheid en gecijferdheid, 21st century skills nodig zijn om deel te kunnen nemen aan de huidige maatschappij. Ondanks voortschrijdend inzicht is het nog steeds niet helemaal helder op welke wijze deze 21st century skills op de beste manier binnen het bestaande onderwijs opgenomen kunnen worden. 

Er zijn nog vier belangrijke vervolgvragen waar Griffin en Care nog geen antwoord op hebben, maar die zeker onderzocht moeten worden:
  • Is het mogelijk om 21st century skills expliciet te onderwijzen?
  • Helpt de ontwikkeling van 21st century skills een leerling om algemene vakken verder te ontwikkelen?
  • In welke mate heeft een gedifferentieerde samenstelling van een groep invloed op de individuele ontwikkeling op sociaal en cognitief gebied?
  • In hoeverre beïnvloedt de inhoud en structuur van de beoordelingstaken de prestaties op individueel en groepsniveau bij 21st century skills opdrachten?

De 21st century skills lijken niet geautomatiseerd kunnen worden. Het gaat vaak ook om niet-cognitieve vaardigheden, zoals creativiteit en burgerschap. Hoe kunnen al deze vaardigheden gedefinieerd worden, zodat ze uitgewerkt kunnen worden in een framework, zoals dat ook bij collaborative problem solving is gedaan? Hoe kunnen ze zodanig gemeten, geïnterpreteerd en gerapporteerd worden dat expliciete instructie mogelijk is?

In de MOOC hebben Griffin en Care aangetoond dat ontwikkeling van de 21st century skills bij leerlingen voornamelijk ontwikkelingsgericht is, waarbij telkens gedifferentieerd moet worden. Wanneer dit gerealiseerd is, dan hoeft de leerkracht niet langer de expert te zijn. Hij wordt aanbieder van bronnen, omstandigheden, contexten en mogelijkheden die leerlingen in staat stellen zich te leren en te ontwikkelen. Daarbij monitort de leerkracht de voortgang van de leerlingen. Dit zal voor de meeste leerkrachten de grootste uitdaging zijn. Al deze veranderingen kunnen alleen doorgang vinden als leerkrachten ook zelf in leerteams gaan werken. Op deze wijze kunnen ze met en van elkaar leren.

Leerkrachten moeten bewust kansen aangrijpen om door middel van scaffolding te interveniëren in de zone van de naaste ontwikkeling. Dit kan door middel van gerichte observaties, maar ook steeds beter door geavanceerde software.

Niet alleen het curriculum staat onder druk door de noodzaak om 21st century skills op te nemen. Ook de manier van toetsing zal veranderen, naar een meer interactieve vorm. Toetsen zullen meer adaptief en dynamisch inspelen op de bekwaamheid van de leerling. De nadruk zal meer komen te liggen op de vaardigheden en niet op de uiteindelijke score. Het zal meer draaien om de interpretatie van de bevindingen dan om de feitelijke bevindingen zelf. Naar mate de technologische ontwikkelingen toenemen, zal toetsing meer en meer via het Internet plaatsvinden, waarbij onder andere directe feedback een groot voordeel is.

Als leerlingen zich sterk kunnen ontwikkelen op het gebied van gezamenlijk problemen oplossen en in het gebruik van digitale netwerken, en weten hoe ze moeten leren en weten hoe ze kritisch informatie moeten hanteren, dan zouden ze best wel eens heel succesvol kunnen zijn in een multifunctioneel, multiprofessioneel of multidisciplinair team.Conclusie
Ik vind het jammer dat het belangrijke vraagstuk hoe 21st century skills ingebed kunnen worden in het curriculum en welke invloed dit heeft op het onderwijzen zo karig aan bod komt. De interviews met de twee leerkrachten van de Australische scholen blijven behoorlijk oppervlakkig. Daarnaast hebben de professoren van de MOOC nog aardig wat belangrijke vervolgvragen waar ze zelf nog geen antwoord op hebben. Misschien dat ze hierover over een poosje een vervolg MOOC kunnen samenstellen?

Ook vind ik het jammer dat ik geen toegang heb tot de ontwikkelde beoordelingstaken van het onderzoek, zoals Laughing Clowns, Olive Oil en Balance. Ik zou het erg waardevol vinden om deze taken zelf uit te voeren, maar ook om deze beschikbaar te hebben om af te nemen bij anderen. Ik vraag me af of het mogelijk is om dit open source beschikbaar te maken. Op de website (http://atc21s.org) van het onderzoek zijn ze in elk geval niet te achterhalen...

Al met al heeft de MOOC flink wat input gegeven om met 21st century skills aan de slag te gaan. Het is momenteel nog een zeer dynamisch (en ook enigszins controversieel) onderwerp, maar ik heb wel het gevoel dat ik nu een aardig genuanceerd en gefundeerd beeld heb van de 21st century skills en hun plek in het onderwijs.

Volgende week is de laatste onderwijsweek van de MOOC met nog een paar korte video's met achtergrondbronnen en nog een flinke schriftelijke opdracht die ik moet uitvoeren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten