vrijdag 10 april 2015

Interview: Patrick Koning

In het kader van mijn persoonlijke onderzoek naar wat mediawijsheid nu precies inhoudt, interview ik verschillende experts die zich met mediawijsheid bezighouden. Hieronder staat het interview met Patrick Koning.


Wie ben je en waar houd je je op dit moment mee bezig?

Ik ben Patrick Koning en werk bij het Koning Willem I College als senior leraar/trainer/ontwikkelaar. Ik geef twee dagen per week les aan de ICT-Academie. Daarnaast werk ik drie dagen bij de Academie voor Teaching & Learning. Bij het ATL houd ik me bezig met het trainen van LIO-ers, zij-instromers, collega’s op pedagogisch, didactisch en technologisch vlak en het ontwikkelen en implementeren van (het vak) Mediawijsheid.

Meer informatie staat op: http://www.mediawijsheidindeklas.nl/boek/auteur/


Wat is je achtergrond?

Van mijn hobby ICT heb ik mijn beroep gemaakt door mijn studie bedrijfsgerichte informatica in 1989 aan de Radboud Universiteit. In 1990 werd de universiteit aangesloten op het Internet. Nu alweer 25 jaar geleden! Vanaf dat moment ben ik geïntrigeerd geraakt door het internet. Via S.E.R.C. en Cap Gemini ben ik 12 jaar geleden overgestapt naar het onderwijs.


Kun je in je eigen woorden aangeven wat jij verstaat onder mediawijsheid?

Mediawijsheid is alles wat je nodig hebt om te kunnen overleven in een wereld vol media.


Binnenkort komt het boek Mediawijsheid in de klas uit. Waarom heb je dit boek geschreven?

In 2008 begon mijn ontdekkingstocht naar mediawijsheid. Ik was leraar bij de ICT-Academie van het Koning Willem I College en doopte een van de onderwijsweken om tot de Week van de Mediawijsheid. De rol van het Internet werd immers steeds groter.

Tijdens mijn zoektocht heb ik met vallen en opstaan veel geleerd. Nu is een mooi moment om mijn kennis en ervaringen te delen en anderen aan te sporen om ook op ontdekkingsreis te gaan.

Zie voor het hele verhaal: http://www.mediawijsheidindeklas.nl/boek/aanleiding/


Voor wie is het boek bedoeld?

Docenten in het PO, VO, MBO, HBO en WO.


Wat zijn zoal de onderwerpen die je behandelt in het boek?

Het boek bepleit een positief-kritische benadering van mediawijsheid. Het biedt een raamwerk dat mediawijsheid inhoud geeft. Ook biedt het een pedagogisch-didactisch handvat om het gesprek aan te gaan met jongeren. Verder bevat het boek een methode met opdrach­ten: klaar voor gebruik maar ook gemakkelijk aan te passen naar eigen inzicht. Tevens is het boek een bron waarvan je als docent mediawijzer kunt worden. Last but not least reikt het boek een kompas aan dat richting kan geven aan het implementeren van mediawijsheid.


Hoe kun je, volgens jou, op een goede manier aandacht besteden aan mediawijsheid in het onderwijs?

In mijn boek pleit ik voor de en-en aanpak. Én mediawijsheid als doel aanbieden. Én mediawijsheid als middel. Hiervoor heb je docenten Mediawijsheid nodig (doel) en mediawijze docenten (middel).


Kun je een good practice noemen van hoe een school aandacht aan mediawijsheid geeft?

Binnen het Koning Willem I College krijgen alle voltijds eerstejaars studenten het vak mediawijsheid. De thema’s die worden behandeld variëren van zoeken en vinden, digitaal pesten, sterke wachtwoorden en online veiligheid naar een gezonde werkplek en de wet op internet. Leerlingen gebruiken in de lessen diverse sociale media, zoals Popplet, Socrative, LinkedIn, Flickr en Slideshare.

Aan het begin van elk schooljaar krijgen studenten de vraag voorgelegd: welke rol spelen sociale media in jouw leven? De eindopdracht gaat over diezelfde vraag, maar dan gepresenteerd in een digitale omgeving. Ook moeten ze een verantwoording schrijven over hun mediagedrag.

Voor meer informatie: zie http://www.kennisnet.nl/themas/mediawijsheid/mediawijsheid-in-het-mbo-koning-willem-i


Wat zijn volgens jou überhaupt media?

In mijn boek gebruik ik de brede term Internet en Internetapplicaties om het woord media te vermijden. Misschien niet zo zeer het woord media vermijden, maar wel om duidelijke ankers kiezen. Sociale media en media zijn termen die veel interpretaties kennen.

Daarnaast deel ik het gebruik in in drie categorieën: consumeren, participeren en produceren. Voor alle drie de categorieën zijn er websites, zoekmachines, apps, etc. Het begrip sociale media gebruik ik exclusief voor participeren.


Als de Raad voor Cultuur nu, tien jaar na hun bekende advies, met een herzien advies zou komen, wat zouden dan volgens jou de belangrijkste aandachtspunten moeten zijn?

Een stukje uit het boek:

Missie: iedereen mediawijs!

In mijn toekomstvisie is mediawijsheid volledig verankerd in het curriculum van onze scholen. Van het basisonderwijs, via het voortgezet onderwijs tot en met het (middelbaar en hoger) beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Immers, iedere fase in de ontwikkeling van onze jongeren kent nieuwe uitdagingen met een bijbehorende aanpak. Ook op het gebied van mediawijsheid.

In de toekomst zal mediawijsheid binnen het curriculum als doel én als middel worden aangeboden. Hiermee bedoel ik dat de benodigde competenties stap voor stap worden aangeleerd. Het doel is mediawijzer te worden in de persoonlijke en maatschappelijke context. Daarnaast wordt mediawijsheid als middel aangeleerd. Dat wil zeggen dat we jongeren leren de mediawijsheidcompetenties (Don Zuiderman: “Dit verwijst niet naar het Mediawijsheid Competentiemodel, maar naar het model dat Koning in zijn boek lanceert”) ook toe te passen in de vak- en beroepscontext. Deze visie vraagt om docenten Mediawijsheid en mediawijze docenten.

Willen we de missie: iedereen mediawijs! en de visie: mediawijsheid volledig verankerd in het onderwijs realiseren, dan is het belangrijk dat we onderstaande doelen bereiken:
  • stimuleren van een positief-kritische houding en een besef van urgentie ten opzichte van mediawijsheid bij directie, management en docenten in het onderwijs;
  • verankeren van mediawijsheid in het beleid van het onderwijs;
  • verankeren van mediawijsheid in het curriculum van het onderwijs;
  • opleiden van docenten Mediawijsheid;
  • bijscholen van docenten tot mediawijze docenten;
  • opleiden van jongeren tot mediawijze jongeren;
  • verankeren van mediawijsheid in het curriculum van de lerarenopleidingen;
  • stimuleren van kennisdeling rondom mediawijsheid.
Ik denk dat de Raad voor Cultuur de missie en visie zou kunnen omarmen en onderstaande doel zou over kunnen nemen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten