donderdag 23 april 2015

MOOC: 21st Century Skills definiëren

In deze eerste week van de MOOC Assessment and Teaching of 21st Century Skills besteden professoren Patrick Griffin en Esther Care aandacht aan wat überhaupt 21st century skills zijn en welke frameworks er bestaan.

Wat zijn 21st century skills?
Er is (ontzettend) veel onderzoek gedaan naar wat nu precies de 21st century skills zijn. Eén perspectief is dat elke vaardigheid die nodig is om te kunnen leven in de 21e eeuw geclassificeerd kan worden als een 21st century skill. Dit houdt zeker niet in dat vaardigheden van de vorige eeuw(en) niet langer nodig zijn, maar de focus verschuift naar bepaalde vaardigheden die tegenwoordig belangrijker zijn (of worden...) dan vroeger.

Op het gebied van terminologie is er (helaas) verdeeldheid. Woorden zoals vaardigheid, competentie en bekwaamheid betekenen volgens verschillende mensen verschillende dingen. Sommige instanties, zoals de Europese Commissie, gaan uit van een schoolcurriculum. De EC definieert competentie als iets dat verder gaat dan alleen fysieke en cognitieve beheersing, namelijk dat het ook attitude omhelst.
Het project Assessment and Teaching of 21st Century Skills (2009 - 2012) hanteert het woord skill (vaardigheid), maar bedoelt hier óók fysieke en cognitieve beheersing en attitude mee...

Voor dit ATC21S project dachten 250 onderzoekers in San Diego (2009) na over een conceptuele indeling van de 21st century skills en op welke wijze deze het beste onderwezen en getoetst kon worden. Ze hebben hiervoor verschillende frameworks met elkaar vergeleken en kwamen tot een overkoepelend model dat uit vier delen bestaat:

WAYS OF THINKINGWAYS OF WORKING
 • Creativiteit en innovatie;
 • Kritisch denken, problemen oplossen en beslissen;
 • Leren leren, metacognitie (kennis over cognitieve processen).
 • Communicatie;
 • Samenwerken (teamwork).
WAYS OF LIVINGTOOLS OF WORKING
 • Burgerschap;
 • Carrière;
 • Persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid (inclusief cultureel besef en competentie).
 • Informatievaardigheden;
 • ICT geletterdheid.

Deze indeling is gegroepeerd onder het acroniem KSAVE, wat staat voor Knowledge, Skills, Attitudes, Values and Ethics. Het houdt ook in dat de manieren waarop geleerd en onderwezen wordt rekening moeten houden met de wijze waarop deze skills getoetst kunnen worden.
Het hele project wordt uitgebreid beschreven in het boek Assessment and Teaching of 21st Century Skills (verkrijgbaar via Bol.com).


Drie initiatieven
Er zijn behoorlijk wat initiatieven die al in de vorige eeuw gestart zijn met het inzichtelijk maken van de 21st century skills. Care licht er drie toe: UNESCO, OECD en Partnerships 21. Deze zijn van grote invloed geweest op bovenstaand framework.

UNESCO gebruikt een competentiegerichte aanpak. Al in 1996 verscheen een uitgebreid rapport genaamd Learning: the treasure within (http://www.unesco.org/education/pdf/15_62.pdf). Het rapport hanteert een vierdeling en is een soort voorloper van de groep KSAVE:
 1. Leren weten;
 2. Leren doen;
 3. Leren zijn;
 4. Leren samen leven.
Ad 1. Leren weten
Hierbij gaat het om het gebruiken van het geheugen, problemen kunnen oplossen, redeneren en leren leren. Kennis staat niet vast, maar is continu aan verandering onderhevig.

Ad 2. Leren doen
Hierbij staan het verkrijgen van complexe vaardigheden, verrichten van teamwork, het tonen van initiatief en risico's durven nemen centraal.

Ad 3. Leren zijn
Het onderwijs moet kijken naar individuele verschillen tussen personen. Het gaat om intellectuele, morele en culturele dimensies van ieder mens.

Ad 4. Leren samen leven
Dit vindt UNESCO de belangrijkste van de vier. Je moet in staat zijn om anderen te begrijpen, maar dan kan pas als je ook jezelf kent en begrijpt.De OECD focust op sleutelvaardigheden. Op hun site (http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/definitionandselectionofcompetenciesdeseco.htm) wordt een driedeling aangehouden:
 1. Tools interactief gebruiken;
 2. Omgaan met heterogene groepen;
 3. Autonoom optreden.
Ad 1. Tools interactief gebruiken
Iedereen heeft zowel fysieke gereedschappen nodig, zoals ICT, maar ook sociaal-culturele gereedschappen, zoals taal, symbolen en tekst. Je moet deze gereedschappen zodanig beheersen dat je ze kunt aanpassen en inzetten naar eigen behoefte.

Ad 2. Omgaan met heterogene groepen
Je moet op een goede manier met allerlei diverse personen kunnen omgaan, samenwerken en conflicten kunnen oplossen.

Ad 3. Autonoom optreden
Neem verantwoordelijk voor je eigen leven, draag bij aan de samenleving. Bepaal doelen, interesses, behoeftes en beperkingen vast.


Stichting Partnerships 21 probeert het implementeren van de 21st century skills in de VS te versnellen. Zij onderschrijven het belang van het integreren van de 21st century skills met de basisschoolvakken. In het Engels klinkt het mooi om de 4C's (critical thinking, communication, collaboration and creativity) te linken aan de 3R's (reading, writing and arithmetic).

Welke benaderwijze je ook hanteert, ze wijken allemaal af van traditionele noties over onderwijs. Ze gaan allemaal over activerende vaardigheden die we nodig hebben om te kunnen navigeren in de maatschappij. Ze overlappen allemaal op het gebied van samenwerking, communicatie, digitale geletterdheid en sociale/culturele vaardigheden. De meeste onderscheiden daarnaast ook nog creativiteit, kritsch denken, productiviteit en probleemoplossend vermogen.Concretisering van de frameworks
De indelingen zoals hierboven staan beschreven zijn behoorlijk generiek en vragen om een concretisering voordat het mogelijk is om een curriculum en toetsing te ontwikkelen. Dat is precies wat het ATC21S framework (zie tabel bovenaan dit blogbericht) wil bewerkstelligen voor twee skills.

Collaborative problem solving is een complexe vaardigheid die zowel sociale als cognitieve vaardigheden omhelst. In het ATC21S project is deze samengevoegd vanuit kritisch denken, probleemoplossend vermogen, beslissen en samenwerking. Deze skill is geconcretiseerd in vijf brede gebieden:
 • Participatie;
 • Perspectief innemen;
 • Sociale regels;
 • Taakafspraken;
 • Kennis vergroten.
Leren in (digitale) sociale netwerken wordt gezien als een combinatie van informatievaardigheden, ICT geletterdheid en internationale netwerken hebben. Deze skill is geconcretiseerd in vier brede gebieden:
 • Consumeren in netwerken;
 • Produceren in netwerken;
 • Sociaal kapitaal bouwen;
 • Intellectueel kapitaal bouwen.
Deze MOOC focust louter op collaborative problem solving en deze zal door middel van praktijkvoorbeelden verder behandeld worden. In een potentieel toekomstige MOOC willen Griffin en Care wellicht ook ingaan op leren in (digitale) sociale netwerken.


Conclusie
Deze video heeft best wat inzicht gegeven in het ontstaan van het (definitieve) framework van de 21st century skills. Persoonlijk denk ik dit framework nog best aan verandering onderhevig is, maar het is aardig om te zien hoe allerlei verschillende initiatieven tot soortgelijke keuzes komen.

Vanuit mijn eigen interesse en vakgebied vind ik het zeer terecht dat ICT zo'n prominente plaats inneemt in de verschillende frameworks. Ik hoop dat door het maatschappelijk belang van de 21st century skills er meer ruimte komt voor ICT in het onderwijs. Sommige dingen kun je alleen goed doen als je er voldoende tijd en aandacht voor neemt.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten